UPS pagepic

Organisatie

Op 17 februari 2003 is de Stichting Uganda Primary and Secondary School Support Scheme (UP4S) opgericht.

De oprichter is: de Oegandese Sylvia Rus-Mbabazi uit Deventer.

Doel van deze stichting (art 2 van de statuten):

 • De stichting heeft ten doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks en zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het betalen van schoolgeld en het kopen van schoolmiddelen voor kinderen uit een sociaal-economische achterstandsituatie;
  • de ondersteuning van het primaire en secundaire onderwijs in de ruimste zin des woords;
  • het adviseren inzake onderwijsprogramma’s en methodes;
  • uitzenden van opbouwwerkers, kaderleden en andere personen met specifieke vaardigheden;
  • het opzetten van uitwisselingsprogramma’s voor deskundigheidsbevordering;
  • het samenwerken met aanverwante organisaties in Nederland en Oeganda.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door (art 3 van de statuten):

 • het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting toegekende vermogen;
 • subsidies en donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

Het bestuur van de stichting:

Sylvia Rus - Voorzitter
Sylvia Mbabazi - Voorzitter

Beloningsbeleid:

In Nederland werkt stichting Up4s uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. De kosten die in Nederland worden gemaakt hebben betrekking op kosten voor beheer (bank- en portokosten, inschrijfkosten Kamer van Koophandel, accountant, huur opslagruimte voor te verzenden goederen e.d.) en op PR (bijvoorbeeld het laten drukken van informatiemateriaal, DVD’s, kosten website e.d.).

Uit de jaarrekeningen over de periode 2004 tot 2019 blijkt dat de jaarlijkse kosten die in Nederland worden gemaakt gemiddeld 2,3% van de jaarlijkse inkomsten van de stichting bedragen. Hiermee wordt ruim voldaan aan de eis die de Belastingdienst stelt aan een ANBI.

Contactgegevens Stichting Up4s

Lijster 13 7423 EG Deventer
Telefoon: 0570-51 36 73
E-mail: info@up4s.nl
IBAN: NL61INGB0009514816
KvK: 08 11 37 32

anbiDe Stichting Up4s is door de Belastingdienst per 01-01-2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling):
Fiscaalnummer: 8121 78 191 (RSIN); Dossiernummer: 520503